วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่องที่ 2 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา


 แรงกิริยา (action force) เป็นแรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่ง  แล้วทำให้เกิดแรงธรรมชาติในทิศทางตรงกันข้ามหรือที่เรียกว่า  แรงปฏิกิริยา
    แรงปฏิกิริยา (reaction force) เป็นแรงธรรมชาติที่เกิดขึ้นโต้ตอบแรงกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ  มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกิริยา
                       เซอร์ไอแซก  นิวตัน (Sir Isaac Newton)   ได้ตั้งกฎ การเคลื่อนที่ของนิวตัน ซึ่งเน้นเป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเคลื่อนที่ของวัตถุ  ซึ่ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่  3  กล่าวว่า  “แรงกิริยาทุกแรงจะทำให้เกิดแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากัน  กระทำในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ”แรงกิริยา = แรงปฏิกิริยา


ที่มา ap.ddn.ac.th/54/19Dec03.ppt


                                                                            เพิ่มเติม
คลิกที่นี่***http://km.saard.ac.th/files/1505091010234620_15051116163110.pdf
 คลิกที่นี่***https://www.youtube.com/watch?v=NZsmI7LNoJw 


วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เรื่อง VDOคำนวณไฟฟ้า

2.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=-A1UV39bx9Q
1.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=uq6zxCYqbHE
3.คลิกที่นี่ ***https://www.youtube.com/watch?v=XnoZL530IkE

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่อง ที่ 2 ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration)
ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง
วัตถุที่มีความเร่งมี 3 ลักษณะ คือ
1. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิม
2. อัตราเร็วคงที่ แต่เปลี่ยนทิศทาง
3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทาง

ความเร่ง (Acceleration) คือ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2
การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่
ความเร่ง =  ความเร็วที่เปลี่ยนไป        =   (V2 – V1)/t
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว
โดย        v1 คือ ความเร็วเริ่มต้นมีหน่วยเป็น m/s2 v2 คือ ความเร็วสุดท้าย มีหน่วยเป็น m/s2
t คือ เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s)

ตัวอย่างการคำนวณหาความเร่ง
รถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 20 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่งเป็นเท่าไร
วิธีทำ   โจทย์กำหนดความเร็วเริ่มต้น (v1) =  0 m/s   ความเร็วสุดท้าย (v2) = 20 m/s  เวลา(t) = 10 s
          โจทย์ถามหา ความเร่ง (a) = ?
จากสมการ        a =  (V2 – V1) / t = (20 – 0) / 10 = 2
ตอบ รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2มีทิศทางคงเดิม(ทิศทางเดียวกับความเร็ว)

แบบฝึกหัด
1. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงจากหยุดนิ่ง จนกระทั่งมีความเร็วเป็น 25 เมตร/วินาที ในช่วงเวลา 10วินาที ความเร่งของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใด
2. รถยนต์คันเดิม (จากข้อ6) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และเบรกจนหยุดนิ่งได้ในเวลา 5 วินาที รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง มีค่าเท่าใด
3. ถ้าวัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 5 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที วัตถุ A ยังเคลื่อนอยู่ในแนวเดิม โดยมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น 20 เมตร/วินาที จงหาความเร่งของวัตถุ
4. รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากที่อยู่นิ่งและความเร่ง 5 เมตรต่อวินาที2 ถ้าใช้เวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร

ที่มา https://nikornsci.wordpress.com/2014/05/31/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-acceleration/

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องแรงลัพธ์


แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน

แบบทดสอบก่อน – หลังเรียน
รื่องแรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์ความรู้เพิ่มเติมประกอบการเฉลยแบบทดสอบผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แบบทดสอบเรื่องการหาแรงลัพธ์ม.3
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่องที่ 1 แรงลัพธ์


แรงลัพธ์และประโยชน์ของแรงลัพธ์


แรงลัพธ์

เมื่อวัตถุถูกแรงกระทำพร้อม ๆ กันมากกว่าหนึ่งแรงขึ้นไป ผลของแรงกระทำทั้งหมดจะส่งผลเสมือนเกิดจากแรง ๆ เดียวซึ่งเป็นผลจากการรวมกันของแรงทุกแรง เราเรียกแรงที่เกิดจากการรวมแรงหลาย ๆ แรงนี้ว่า แรงลัพธ์
1.  หากมี 2 แรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางเดียวกัน แรงทั้งสองแรงจะรวมเข้าด้วยกันเป็นแรงลัพธ์ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ดังรูป
2.  หากแรง 2 แรง ผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงข้ามกัน หากแรงด้านใดมีมากกว่า วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงนั้น ดังรูป

แรงลัพธ์ = แรงลัพธ์ 1 – แรงลัพธ์ 2
แรงลัพธ์ = 30 N – 50 N
แรงลัพธ์ = 20 นิวตัน
 3.  หากมีแรง 2 แรงผลักวัตถุไปตามพื้นราบในทิศทางตรงกันข้าม และแรงทั้งสองแรงมีขนาดเท่ากันวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ ดังรูป
แรงลัพธ์ = แรง 1 – แรง 2
แรงลัพธ์ = 0
ประโยชน์แรงลัพธ์

    ในชีวิตประจำวันของเรามีการนำแรงลัพธ์มาใช้ประโยชน์มากมาย ตัวอย่างเช่น การสร้างสะพานแขวน การปั่นจักรยานพ่วง การใช้สุนัขหลาย ๆ ตัวหลากเลื่อน


                                               สะพานแขวน


                                         การปั่นจักรยานพ่วง

                                                 สุนัขลากเลื่อน


คลิกเพิ่มเติมที่นี่*******