วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม ( ฟิสิกส์เบื้องต้น) เรื่อง ที่ 2 ความเร่ง

ความเร่ง (Acceleration)
ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าในแต่ละหน่วยเวลาของการเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วที่แตกต่างกัน กล่าวว่า วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง หรือ ความเร่ง
วัตถุที่มีความเร่งมี 3 ลักษณะ คือ
1. อัตราเร็วเปลี่ยนแต่ทิศทางคงเดิม
2. อัตราเร็วคงที่ แต่เปลี่ยนทิศทาง
3. เปลี่ยนทั้งอัตราเร็วและทิศทาง

ความเร่ง (Acceleration) คือ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในหนึ่งหน่วยเวลา หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ว เป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็น เมตร/วินาที2
การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่
ความเร่ง =  ความเร็วที่เปลี่ยนไป        =   (V2 – V1)/t
ช่วงเวลาที่เปลี่ยนความเร็ว
โดย        v1 คือ ความเร็วเริ่มต้นมีหน่วยเป็น m/s2 v2 คือ ความเร็วสุดท้าย มีหน่วยเป็น m/s2
t คือ เวลา มีหน่วยเป็น วินาที (s)

ตัวอย่างการคำนวณหาความเร่ง
รถจักรยานยนต์เริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จนมีความเร็วเป็น 20 เมตร/วินาที ภายในเวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่งเป็นเท่าไร
วิธีทำ   โจทย์กำหนดความเร็วเริ่มต้น (v1) =  0 m/s   ความเร็วสุดท้าย (v2) = 20 m/s  เวลา(t) = 10 s
          โจทย์ถามหา ความเร่ง (a) = ?
จากสมการ        a =  (V2 – V1) / t = (20 – 0) / 10 = 2
ตอบ รถจักรยานยนต์คันนี้ มีความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2มีทิศทางคงเดิม(ทิศทางเดียวกับความเร็ว)

แบบฝึกหัด
1. รถคันหนึ่งเคลื่อนที่บนถนนตรงจากหยุดนิ่ง จนกระทั่งมีความเร็วเป็น 25 เมตร/วินาที ในช่วงเวลา 10วินาที ความเร่งของรถยนต์คันนี้มีค่าเท่าใด
2. รถยนต์คันเดิม (จากข้อ6) เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25 เมตร/วินาที และเบรกจนหยุดนิ่งได้ในเวลา 5 วินาที รถยนต์คันนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง มีค่าเท่าใด
3. ถ้าวัตถุ A เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเริ่มต้น 5 เมตรต่อวินาที เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที วัตถุ A ยังเคลื่อนอยู่ในแนวเดิม โดยมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น 20 เมตร/วินาที จงหาความเร่งของวัตถุ
4. รถจักรยานยนต์คันหนึ่งเริ่มเคลื่อนที่จากที่อยู่นิ่งและความเร่ง 5 เมตรต่อวินาที2 ถ้าใช้เวลา 10 วินาที รถจักรยานยนต์นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไร

ที่มา https://nikornsci.wordpress.com/2014/05/31/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87-acceleration/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น